Wednesday, 30 September 2009

Front cover design by Roman Cieslewicz

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine

Issue Nr 8(16) Sierpień/August 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz

Okładka - Front cover designed, signed by Roman Cieślewicz

Ty i Ja was revolutionary illustrated Polish magazine for women of 1960’s, which in my days could not afford to buy, but now after studying graphic design and having some in my possession I enjoy flicking through it’s pages with admiration for the photomontages, enhanced photography, graphic works and well written, sometimes humours topics. What unusual in contest - index page is that articles are listed not in a numerical order indicated by na Stronie (in polish) – on Page; or Strona (in polish) – Page number but at random as in order of relevance or importance.
See below:


Spis treści

 • Potrzebna jest uchwała Zgromadzenia Ogòlnego ONZ: “Dziecko ma prawa w mieszkaniu rodzicòw – do własnej przestrzeni życiowej.” Jak to praktycznie zrealizowaċ na Stronie 17
 • Urlop pod namiotem – fenomen drugiej połowy XX wieku na ròwni z lotami kosmicznymi. Polska dogania w tej dziedzinie (namiotòw – nie lotòw) przodujące mocarstwa. Strona 58
 • Jaka szkoda, że państwo tego nie widzą! Strona 61
 • Lody! Lody! Komu! Komu! Wspaniałe lody domowe na Stronie 53
 • Tusz dla oka i… serca – Anny Lech. Strona 15
 • Jeszcze dwa miesiące lata I letnich urlopòw. Ostatni przegląd mody wakacyjnej, zrodzonej w pełni lata na Lazurowym Wybrzeżu. Ważne bo ta moda przetrwa parę sezonòw. Strona 29
 • "Dzień Objawienia” Stanisława Kowalewskiegon – powieśċ – pean na cześċ marzeń. Strona 22

Table of Contents

 • Need a resolution the ONZ General Assembly: "The child has the right at his parents apartment - to their own living space." How this can be practically achieved on Page 17
 • Holidays with tent - the phenomenon of the second half of the twentieth century, on a par with space flight. Poland is catching up in this area (tents - no flights) a leading power. Page 58
 • What a shame that the state do not see it! Page 61
 • Ice cream! Ice cream! Whom? Whom? Wonderful home made ice cream on Page 53
 • Carcasses to the eye and heart ... - Anna Lech. Page 15
 • Another two months of summer and the summer holidays. Fashion review of the last summer, from the Cote d'Azur. Important because this fashion will survive the next few seasons. Page 29
 • "Day of Revelation" by Stanislaw Kowalewskiegon - novel - a paean in honor of dreams. Page 22


No comments:

Post a Comment