Tuesday, 4 February 2014

Expecting a baby fashion published in 'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961Issue Nr 4 (12) Kwiecień/April 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa” 
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba 
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz


Text Polish:
Spodziewasz się dziecka .. ale to nie znaczy, że od trzeciego miesiąca nie śmiesz się spojrzeć w lustro. Odważ się być czarującą kobietą przez resztę czasu oczekiwania. Uda ci się to, jesli skorzystasz z rysunkòw Barbary Baranowskiej

Text English:
Expecting a baby .. but that does not mean that in the third month you not dare to look in the mirror. Dare to be a charming woman for the rest of the waiting time. You can do this, if you use the fashion drawings of Barbara Baranowska

Tuesday, 17 January 2012

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961

mpworks blog published up to now cover designs of   'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of the year 1961Tuesday, 11 October 2011

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961


Issue Nr 9 (17) Wrzesien/September 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz

Okładka - Front cover 'APPLES' designed, signed by Roman Cieślewicz


Nagłówek 
   Vercors: “Klementyma” 
   Film “Wojna I Pokòj” – 125 pròba realizacji
   Prognoza pogody w modzie


Spis treści

       Ernest Hemingway - 'Hołd dla Szwajcarii', str. 26
       'Jamais le diamanche' - komedia troche skandaliczna, str. 50
       Ruiny Katedry w Coventry wciaz jeszcze strasza - Jerzy Rawicz pisze z Anglii, str. 2
       O Polskich szachistkach pisze Stefan Gawlikowski, str. 47
       Nad czym mysli powracajacy z urlopu Opiekun Domowy, str. 44
       Wielkim letnim pokazie mody i urody, jaki odbywal sie codziennie na Polskim Wybrzezu, str. 5
       Skad sie biora bole glowy, str. 67
       Anna Lech proponuje kobietom fajke pokoju, str. 15
       Specialite de la maison prof.Tadeusza Gronowskiego, str. 53
       Wiedenski strudel - z kulinarnej podrozy zagranicznej, str. 54
       Slonie sie caluja. Naprawde, str. 58

Table of Contents
   Ernest Hemingway - "Tribute to Switzerland ', p. 26
  'Jamais le diamanche' - a little scandalous comedy , p. 50
  The ruins of Coventry Cathedral is even older - Jerzy Rawicz writes from England, p. 2
  About Polish women chest players writes Gawlikowski , p. 47
  What thoughts returning from leave Guardian Home, p. 44
  A great summer fashion show and beauty, which was taking place daily on the Polish coast, p. 5
  What causes a headaches, p. 67
  Anna Lech offers women peace pipe, p. 15
  Specialite de la maison prof.Tadeusza Gronowski, p. 53
  Viennese strudel - a culinary trip from abroad, p. 54
  Elephants kissing. Really, p. 58

Friday, 27 August 2010

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961Issue Nr 8(16) Sierpień/August 1961Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz
Okładka - Front cover designed, signed by Roman Cieślewicz

Ty i Ja was revolutionary illustrated Polish magazine for women of 1960’s, which in my days could not afford to buy, but now after studying graphic design and having some in my possession I enjoy flicking through it’s pages with admiration for the photomontages, enhanced photography, graphic works and well written, sometimes humours topics. What unusual in contest - index page is that articles are listed not in a numerical order indicated by na Stronie (in polish) – on Page; or Strona (in polish) – Page number but at random as in order of relevance or importance.
See below:


Spis treści

 • Potrzebna jest uchwała Zgromadzenia Ogòlnego ONZ: “Dziecko ma prawa w mieszkaniu rodzicòw – do własnej przestrzeni życiowej.” Jak to praktycznie zrealizowaċ na Stronie 17
 • Urlop pod namiotem – fenomen drugiej połowy XX wieku na ròwni z lotami kosmicznymi. Polska dogania w tej dziedzinie (namiotòw – nie lotòw) przodujące mocarstwa. Strona 58
 • Jaka szkoda, że państwo tego nie widzą! Strona 61
 • Lody! Lody! Komu! Komu! Wspaniałe lody domowe na Stronie 53
 • Tusz dla oka i… serca – Anny Lech. Strona 15
 • Jeszcze dwa miesiące lata I letnich urlopòw. Ostatni przegląd mody wakacyjnej, zrodzonej w pełni lata na Lazurowym Wybrzeżu. Ważne bo ta moda przetrwa parę sezonòw. Strona 29
 • "Dzień Objawienia” Stanisława Kowalewskiegon – powieśċ – pean na cześċ marzeń. Strona 22
Table of Contents
 • Need a resolution the ONZ General Assembly: "The child has the right at his parents apartment - to their own living space." How this can be practically achieved on Page 17
 • Holidays with tent - the phenomenon of the second half of the twentieth century, on a par with space flight. Poland is catching up in this area (tents - no flights) a leading power. Page 58
 • What a shame that the state do not see it! Page 61
 • Ice cream! Ice cream! Whom? Whom? Wonderful home made ice cream on Page 53
 • Carcasses to the eye and heart ... - Anna Lech. Page 15
 • Another two months of summer and the summer holidays. Fashion review of the last summer, from the Cote d'Azur. Important because this fashion will survive the next few seasons. Page 29
 • "Day of Revelation" by Stanislaw Kowalewskiegon - novel - a paean in honor of dreams. Page 22

Wednesday, 7 July 2010

‘Ty I ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine of June 1961

Issue Nr 6(14) Czerwiec/June 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz
Nagłówek

Vercors: “Klementyma”
Film “Wojna I Pokòj” – 125 pròba realizacji
Prognoza pogody w modzie

Spis Treści


125 razy podjęto pròby sfilmowania Tolstojowskiego arcydzieła “Wojna I Pokòj”. Dopiero 125 pròbę uwieńczył sukces. Film będzie na naszych ekranach. Strona 40
Letni ekwipunek miejski i wakacyjny wybraliśmy spośròd tysiąca pięknych modeli z całego świata. Strona 17
Vercors – “Klementyna”. Lektura trochę nie na czasie, ale porywająca. Strona 10
June Lyons pisze z Nowego Jorku o rozwydrzanej seksualnie reklamie filmowej. Strona 7
Specialite de la maison Maji Berezowskiej we własnej oprawie graficznej. Strona 25
Pilaw Ararat na słodko, śniadanie w zieleni, inne prpozycje Marii Lemnis i Henryka Vitry. Strona 27
Wojnę dwudziestoletnią o piękną Halszkę opisała Krystyna Kolińska. Strona 71
Wielki konkurs na pamiętnik młodej kobiety ogłaszmy na stronie 71
Balkony przywròcone zostały do łask. Strona 31
Loda Halama o sobie. Strona 54
Jakie są młode Francuski? Strona 55

Headline


Vercors "Klementyma"
The film "War and Peace" - an attempt to implement 125
Weather Forecast for fashion

Table of Contents


It took only 125 times attempt to televised Tolstojowskiego masterpieces "War and Peace." The 125th test crowned a success. The film will be on our screens. Page 40
Summer Holiday outfits we chose the city summer look from thousand of beautiful models from around the world. Page 17
Vercors - "Clementina." A reading might be a bit old fashioned but irresistible. Page 10
June Lyons writes from New York to film an advertisement of screaming sexually. Page 7
Specialties de la Maison - Maya Berezovsky in her own artwork. Page 25
Ararat sweet Pilaf, Breakfast outdoors and other Mary Lemnis And Henry Vitry prpozycje. Page 27
War twenty years of beautiful Halszka described by Christina Kolińska . Page 71
Great competition for the diary of a young woman ogłaszmy on page 71
Balconies have been restored to favor. Page 31
Loda Halama about her self. Page 54
How are the young French women? Page 55


Tuesday, 18 May 2010

Front cover designed, signed by Roman Cieślewicz


‘Ty I ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine


Issue Nr 5(13) Maj / May 1961


Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz


Nagłówek
Kwiaty “Mody Polskiej”
Co jest z tą alergią?
Czym zastąpiċ jadalnię
“Romeo, Julia I mrok”


Spis Treści
Mieczysława Ćwiklińska: - Zaczęło się prawie w kołysce .. - Strona 2
Robert Musil: “Człowiek bez charaktery” - Strona 10
“Romeo, Julia I mrok” – wspaniały film o cierpieniach I miłości - Strona 13
Porwanie własnej żony z klasztoru – relacja Krystyny Kolińskiej – Strona 54
Co zrobiċ ze stołem – zawalidrogą? Gdzie jeśċ? – Strona 32
Co jeśċ? – Twarożek, śmietanę, mleko – w niezliczonych warjacjach Marii Lemnis – Strona 28. A także sałatke po trzykroċ bogatą w witaminy – Strona 29
Sekrety piękności Anny Lech zdradzamy wszystkim na Stronie 25
..ceni się nawet w kniei – kęs odstępstwa od idei – prorokuje Joanna Kulmowa na Stronie 2-9
Nad “nieprzyzwoitymi” pończochami medytuje w swoim felietonie dla rodzicòw Magdalena Arska – Strona 75
Specjaliści radzą nad kwiatami w wodzie – Strona 73
Żywe prezenty – Strona 2


Headline
Flowers "Polish Fashion"
What is it with this allergy?
How to replace the dining room
"Romeo, Juliet and the darkness"


Table of Contents
Mieczyslaw Ćwiklińska: - It started almost in the cradle .. - Page 2
Robert Musil: "Man without characters" - Page 10
"Romeo, Juliet and the darkness" - a great movie about the suffering and love - Page 13
Kidnapping his wife from the monastery - the relation Krystyna Kolińskiej - Page 54
What to do with table - zawalidrogą? Where to eat? - Page 32
What to eat? - Cottage cheese, cream, milk - in countless warjacjach Mary Lemnis - page 28 Also thrice salad is rich in vitamins - Page 29
Secrets of Beauty by Anna Lech betray all on page 25
.. valued even in the woods - a piece of derogation from the idea - Joanna Kulmowa prophesies on the Site 2-9
At the "indecent" in their stockings meditates a column for parents Magdalena Arska - Page 75
Experts advise on flowers in water - Page 73
Vivid Gifts - Page 2