Tuesday, 18 May 2010

Front cover designed, signed by Roman Cieślewicz


‘Ty I ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine


Issue Nr 5(13) Maj / May 1961


Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz


Nagłówek
Kwiaty “Mody Polskiej”
Co jest z tą alergią?
Czym zastąpiċ jadalnię
“Romeo, Julia I mrok”


Spis Treści
Mieczysława Ćwiklińska: - Zaczęło się prawie w kołysce .. - Strona 2
Robert Musil: “Człowiek bez charaktery” - Strona 10
“Romeo, Julia I mrok” – wspaniały film o cierpieniach I miłości - Strona 13
Porwanie własnej żony z klasztoru – relacja Krystyny Kolińskiej – Strona 54
Co zrobiċ ze stołem – zawalidrogą? Gdzie jeśċ? – Strona 32
Co jeśċ? – Twarożek, śmietanę, mleko – w niezliczonych warjacjach Marii Lemnis – Strona 28. A także sałatke po trzykroċ bogatą w witaminy – Strona 29
Sekrety piękności Anny Lech zdradzamy wszystkim na Stronie 25
..ceni się nawet w kniei – kęs odstępstwa od idei – prorokuje Joanna Kulmowa na Stronie 2-9
Nad “nieprzyzwoitymi” pończochami medytuje w swoim felietonie dla rodzicòw Magdalena Arska – Strona 75
Specjaliści radzą nad kwiatami w wodzie – Strona 73
Żywe prezenty – Strona 2


Headline
Flowers "Polish Fashion"
What is it with this allergy?
How to replace the dining room
"Romeo, Juliet and the darkness"


Table of Contents
Mieczyslaw Ćwiklińska: - It started almost in the cradle .. - Page 2
Robert Musil: "Man without characters" - Page 10
"Romeo, Juliet and the darkness" - a great movie about the suffering and love - Page 13
Kidnapping his wife from the monastery - the relation Krystyna Kolińskiej - Page 54
What to do with table - zawalidrogą? Where to eat? - Page 32
What to eat? - Cottage cheese, cream, milk - in countless warjacjach Mary Lemnis - page 28 Also thrice salad is rich in vitamins - Page 29
Secrets of Beauty by Anna Lech betray all on page 25
.. valued even in the woods - a piece of derogation from the idea - Joanna Kulmowa prophesies on the Site 2-9
At the "indecent" in their stockings meditates a column for parents Magdalena Arska - Page 75
Experts advise on flowers in water - Page 73
Vivid Gifts - Page 2

No comments:

Post a Comment