Friday, 9 April 2010

Front cover design by Roman Cieslewicz


Ty I ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine

Issue Nr 4 (12) Kwiecień/April 1961

Okładka - Front cover designed, signed by Roman Cieślewicz

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz


Nagłówek
• Quo Vadis wiosno 1961?
• “Rozstanie” – wydarzenie miesiąca
• Specialite de la maison Jerzego Zaruby

Spis Treści
• Wizerunek stworzenia, jaki spreparowali nam na sezon wiosenno-letni wielcy krawcy Paryża. Strona 17
• “Rozstanie” – komedia sentymentalna według opowiadania Jadwigi Żylińskiej – filmową rewelacją sezonu. Strona 10
• Czy można we własnym mieszkaniu wypocząċ? Strona 26
• Basia Kwiatkowska – do czytania I do oglądania. Strona 2
• Jeżeli spodziewasz się dziecka … Strona 60
• Specialite de la maison – Jerzego Zruby. Strona 33
• “Ach, ta wiosna ..” – podsłuchane przez Annę Lech. Strona 48
• Specjaliści. Specjaliści. Specjaliści.


Headlines
• Spring of 1961 Quo Vadis?
• "Parting" - the event of the month
• Specialite de la maison Jerzego Zaruby

Table of Contents
• The image creation, which prepared us for the season spring / summer great tailors of Paris. Page 17
• "Parting" - a sentimental comedy short story by Jadwiga Żylińska - film revelation of the season. Page 10
• Is it possible to relax in your own apartment? Page 26
• Basia Kwiatkowska - for reading and for watching. Page 2
• If you are pregnant ... Page 60
• Specialite de la maison - George Zruby. Page 33
• "Oh, this spring .." - overheard by Anna Lech. Page 48
• Specialists. Specialists. Specialists.

No comments:

Post a Comment