Thursday, 12 November 2009

Front cover design by Roman Cieslewicz


'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine

Issue Nr 8 December/Grudźień 1960

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz

Okładka - Front cover designed, signed by Roman Cieslewicz

Nagłòwek
"Po raz pierwszy drukowana w Polsce powieśċ Hemingwaya"

Headline
"First time published in Poland Hemingway's Novel"


Spis treści

 • HEMINGWAYA, “Za rzeką w cieǹ drzew”. Powieść, po raz pierwszy tłumaczona na język polski przez Bronisława Zieliǹskiego. Strona 10
 • Smozarska – w odnalezionym przez siebie po dwudziestu paru latach albumie. Strona 2
 • Ona ma kota – sformulowanie dwuznaczne. My mamy kota – wszystko w porządku, czyli kot jako taki. Strona 30
 • Nie korona krȯlewska, lecz zwykła kropla mleka. Tak rozpryskuje się spadając. Zdjęcie zrobione w 123 lat po eksperymentach pana Daguerre. Strona 38
 • Razem czy oddzielnie (spać) – oto pytanie, na ktȯre tyle odpowiedzi, ilu zapytanych. Strona 34
 • Taǹce i narty – dwie niezrȯwnane przyjemności zimy. Szałowe balowe I wizytowe przyodziewki oraz najmodniejsze stroje narciarskie i na po nartach. Strona 17
 • W cytrynie eliksir piękności – zwierza się Dorota Katarzynie na stronie 53
 • Tradycyjna kuchnia wigilijna m. in. śledzie I ciasta. Strona 25
 • Porady Specjalistȯw
 • Same robimy swetry. Strona 79

Table of Contents
 • HEMINGWAY, “Across the River and into the Trees”. The first novel translated into Polish by Bronislaw Zieliǹski. Page 10
 • Smozarska - rediscovered herself through album after twenty something years. Page 2
 • She has a cat - identification ambiguous. We have a cat - all right then, a cat as such. (CAT meaning being MAD). Page 30
 • Is not a Royal crown, but a simple drop of milk. That is how it looks like when dropped. Photo taken 123 years after the experiments of Mr. Daguerre. Page 38
 • Together or separately (sleeping) - Question with so many answers as many people were questioned. Page 34
 • Dancing and skis - two parried pleasures of winter. Fabulous, elegant and fashionable ballroom styles and ski suits for and after the skiing season. Page 17
 • The lemon elixir of beauty - Catherine Dorothea confides on page 53
 • Traditional cuisine of Christmas, among others. herring and cakes. Page 25
 • Specialist advice
 • Knit your self a sweater. Page 79


No comments:

Post a Comment