Thursday, 4 March 2010

Front cover design by Roman Cieslewicz

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine

Issue 1-2 Styczen - Luty / January - February 1961

Okladka - Front Cover Designed and signed by Roman Cieslewicz

Nagłówek

• Długowieczna młodośċ
• Powròt Grety Garbo
• Wariacje karnawałowe

Spis tresci

Wydawnictwo Zarząd Głòwny Ligi Kobiet

• Hemingwaya “Za rzekę w cień drzew” w tłumaczeniu Bronisława Zielińskiego. W następnym numerze częśċ trzecia I ostatnia. Strona 10
Alicja Boniuszko – młoda gwiazda polskiego baletu. Strona 2
• Jesteśmy o rok starsi – pozostajemy młodzi dzięki gimnastyce. Strona 37
• O wiecznej naszej młodości pisze ròwnież Irena Krzywicka. Strona 53
• Po 20 latach Greta Garbo wraca na ekrany. Strona 47
• Mieszkanie na karnawał. Strona 31
• Głowy na karnawał. Strona 28
• Apo karnawale .. w gory. Najnowsza moda na narty I po nartach. Strona 57

Headlines

• Hemingway
• long-life youth
• Back to Greta Garbo
• Variations carnival

Table of Contents

Publisher Main Board of the League of Women

• Hemingway's "For the river in the shade of trees" in the translation Bronislaw Zielinski. In the next issue of the third and final part. Page 10
• Alice Boniuszko - a young Polish star of the ballet. Page 2
• We are a year older – but we are young with gymnastics. Page 37
• The century of our youth by Irene Krzywicka. Page 53
• After 20 years, Greta Garbo is back on screens. Page 47
• Home decoration for the carnival. Page 31
• Head’s for the carnival. Page 28
• Apo Carnival .. the mountains. The latest fashion ski and after ski. Page 57

No comments:

Post a Comment