Friday, 5 March 2010

Front cover design by Andrzej Heidrich


'Ty i ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine

Issue Nr 3(11) Marzec / March 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz

Okładka - Front cover designed, signed by Andrzej Heidrich

Nagłówek

• Hemingway – zakończenie powieści
• Zawiłe sprawy płci
• Z świętymi krowami – to prawda

Spis Treści

• Arika Modeyska – praczka z zamiłowania malarka z powołania. Strona 2
• Sprawy płci sąistotne szalenie zawiłe. Strona 6
• Hemingwaya “Za rzekę w cień drzew”. Ostatni odcinek. Strona 10
• Korespondencja z Indii nie dotyczy jak głosi tytuł świętych kròw – lecz grzesznych ludzi. Strona 25
• Wielka Nagroda Filmu Francuskiego za 1960 rok – “La Verite”. Strona 49
• List z nieznanej wispy – Formentery. Strona 54
• Świat magi środkòw uspakajających. Rosądek nadal ważny. Strona 56
• Kolorowizna pościelowa i stołowa czyli koniec kliniki w domu. Strona 57
• Jak zgubi zbędne kilogramy nie gubiąc po drodze męża… Strona 42
• Własny dom pracy twòrczej. Strona 34

Headlines

• Hemingway - the end of the novel
• Complicated cases of gender
• The sacred cows - that is true

Table of Contents

• Arika Modeyska - washerwoman with passion for painting by vocation. Page 2
• Cases of gender are important but wildly complex. Page 6
• Hemingway's "For the river in the shade of trees." Last section. Page 10
• Correspondence from India is not applicable as the title might suggest of sacred cows - but people sinners. Page 25
• Great French Film Award for 1960 years - "La Verite". Page 49
• Letter from an unknown islands - Formentery. Page 54
• Magic world tranquillizer. Being sensible still valid. Page 56
• Colorful table linen and end of the clinical home. Page 57
• How to lose excess weight without losing husband on the way ... Page 42
• Own house of creative work. Page 34

No comments:

Post a Comment